Pracovní tým

Poradci / poradkyně

Mgr. Denisa Horsáková

V internetové poradně působím od roku 2015, kdy jsem dokončila kurz internetového poradenství. Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně, absolvovala jsem kurz krizové intervence a nadále se vzdělávám. Mám za sebou praxi v různých typech zařízení, kde mě hodně zaujala práce s mládeží. K této oblasti mám blízko, protože od roku 2010 vypomáhám v nízkoprahovém zařízení pro sociálně vyloučenou mládež. V současné době pracuji jako psycholožka v Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy. Také se profesně angažuji v oblasti psychologie práce a v oblasti vzdělávání. Ráda také lektoruji zážitkově laděné školení, workshopy nebo tábory, ve kterých čerpám z tříletého kurzu zkušenostně reflektivního učení a z nácvikových skupin vedení rozhovoru.    

 

Mgr. Iva Kubánková

Vystudovala jsem Sociální práci a Mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Mou primární oblastí praxe v rámci studia byla práce s pěstounskými rodinami. Svou praxi jsem však rozvíjela také v dalších oblastech jako sociální rehabilitace osob po úrazu míchy a páteře, sociální aktivizace seniorů, a léčba a resocializace osob závislých na alkoholu, lécích nebo se smíšenou závislostí. Část své praxe jsem absolvovala také v terapeutické komunitě v psychiatrické léčebně. Natočila jsem dokumentární film o životě lidí po úrazu míchy a páteře. Absolvovala jsem kurzy Internetové poradenství, Vyjednávání a mediace a Motivační rozhovory. Dlouhodobě jsem se věnovala práci s mládeží. V současné době si dodělávám vzdělání v oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Profesně se nyní věnuji práci se seniory v ústavním prostředí, rozvíjím svou specializaci v sociální gerontologii a zaměřuji se rovněž na problematiku depresivity, úzkostnosti a životní spokojenosti osob v krizových a po-krizových životních situacích.

 

Alena Olivová

Studentka 4. ročníku psychologie na FF. Absolvované školní praxe ve výchovných ústavech, na personálním oddělení, na psychiatrické klinice. Dobrovolnická terénní činnost v občanském sdružení prevence a léčby drogové závislosti, obchodní a HR aktivita ve studentské organizaci. Zkušenosti s prací s dětmi s poruchami chování a uživateli návykových látek. Zájem především o zdravotnickou a soudní psychologii.


Mgr. Hana Sedláková

Jsem absolventkou magisterského studia psychologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně. V rámci navazujícího vzdělávání jsem úspěšně ukončila také roční certifikační vzdělávací program v kolaborativní a dialogické praxi Možnosti dialogu. Aktuálně podstupuji výcvik "Solution focused". Jako psycholožka jsem pracovala v olomoucké Internetporadně a brněnském Centru pro rodinu a sociální péči, s nímž neustále spolupracuji na projektu Děti nebe. Pod brněnskou YMKOU mám zřízenou soukromou psychoterapeutickou praxi. Aktivní jsem také v Projektu SPOLU. Rozstudovaný mám i doktorský program Sociální psychologie na Fakultě sociálních studií MU.    

 

Bc. Marie Jahodová

Jsem absolventkou bakalářského studia Psychologie a Mediálních studií a žurnalistiky. Aktuálně studuji na FSS první ročník magisterského navazujícího oboru Psychologie a současně také obor Právo a právní věda na Masarykově univerzitě. Absolvovala jsem kurz internetového poradenství a příležitostně působím také v internetové poradně na Modré lince. Zajímám se především o aktuální problémy mládeže a mladých lidí obecně.

 

Bc. Adéla Dohnalová

Absolvovala jsem bakalářský program oboru Psychologie a Genderová studia na Fakultě sociálních studií v Brně. Aktuálně studuji navazující magisterský program Psychologie na téže fakultě s profilací klinická psychologie a psychoterapie. Mám za sebou úspěšné absolvování kurzu Internetové poradenství. Zajímám se hlavně o mezilidské vztahy a forenzní psychologii a směřuji do oblasti manželského poradenství a psychoterapie. Působím již třetím rokem v oblasti personalistiky jako HR specialista a HR konzultant, praxi mám také v oblasti klinické a pracovní psychologie.

 

Bc. Klára Knop-Kostková

Brzy bych měla dokončit magisterskou psychologii na FSS. Mám zkušenosti z roční stáže na oddělení rodinné systemické terapie na psychiatrii v Barceloně, v ČR jsem také absolvovala praxi na klinice a ve školní psychologii. Mám za sebou kurz Kompletní krizové intervence. Momentálně působím jako dobrovolník v rámci projektu SPOLU s pacienty s chronickou psychózou Mé zkušenosti se týkají především práce s dětmi. Dříve jsem pracovala jako asistentka dětí s postižením, jako učitelka v lesní školce, vedla jsem několik táborů, doučovala jsem děti ze sociálně-znevýhodněného prostředí a strávila hodně času hlídáním dětí.

 

Bc. Lucie Kučerová

Jsem studentkou magisterského programu psychologie na FSS s profilací v psychoterapii a klinické psychologii. V minulosti jsem se podílela například na vedení arteterapeutických aktivit pro pacienty psychiatrie (v rámci projektu Spolu) nebo pracovala se seniory v domově důchodců Kociánka. V současné době jsem členkou realizačního týmu v organizaci Nevypusť duši, která se zaměřuje na prevenci a destigmatizaci duševních onemocnění. V psychologii mě nejvíce zajímá oblast poradenství a psychoterapie.


Bc. Karolína Bernatová

Jsem studentka magisterského studia psychologie na FSS se zaměřením na psychoterapii a klinickou psychologii. V rámci studia jsem absolvovala kurz internetového poradenství a mimo něj se účastním kurzu kompletní krizové intervence. Jako dobrovolník docházím v rámci projektu SPOLU s kognitivním tréninkem na oddělení chronické schizofrenie a zkušenost mám i s oddělením gerontopsychiatrie. Mimo tuto praxi jsem také pracovala jako lektor na dětském příměstském táboře s vědeckou tématikou.

 

Bc. Adéla Woznicová

Studuji psychologii na FSS Masarykovy univerzity a aktuálně jsem v posledním ročníku magisterského studia s profilací Pedagogická a školní psychologie. Směřuji k povolání školního psychologa či jiné práci s dětmi a rodinami. Jsem zapojená do výzkumného projektu DOMOV a „Yummy mummy" na katedře psychologie, vedla jsem arteterapii a relaxace na oddělení dětské psychiatrie a byla jsem praktikantkou na dětském letním táboře. Absolvovala jsem kurz Internetové poradenství a v současné době se účastním kurzu krizové intervence.

 

Kateřina Černá

Jsem studentkou druhého ročníku bakalářského studia oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem kurz Internetového poradenství na MU v Brně a současně jsem účastníkem kurzu kompletní krizové intervence. V rámci studia jsem se zapojila do projektu SPOLU, prostřednictvím kterého dojíždím do psychiatrické léčebny ve Šternberku na oddělení závislosti.

 

Anna Urešová

Jsem studentka bakalářského oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a absolvovala jsem kurz Internetového poradenství v Brně. Momentálně jsem členkou projektu SPOLU a docházím do FNOL na dětské oddělení. Většina mých praxí se týká právě dětí, v minulosti jsem doučovala, hlídala, pomáhala na táborech a podobně.

 

Bc. Hana Blažková

Jsem absolventkou jednooborové psychologie na FSS, nyní se v rámci navazujícího magisterského studia zaměřuji na klinickou psychologii a psychoterapii. Absolvovala jsem kurz internetového poradenství a praktické zkušenosti jsem sbírala dobrovolnickou činností pro Ratolest Brno - se seniorkami v Domově pokojného stáří Naděje a s dětmi v Sociálně aktivizačním programu. Účastnila jsem se také činnosti projektu SPOLU - kognitivního tréninku v Psychiatrické nemocnici Černovice. V současné době jsem koordinátorkou provozu Dětského koutku FSS. Zajímá mě dětská psychologie a rodinné vztahy.


Tereza Kovářová

Jsem studentkou druhého ročníku bakalářského studia oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem kurz Internetového poradenství v Brně a v současné době docházím do Střediska psychosociální pomoci v Olomouci. V minulosti jsem dobrovolničila v Centru pro rodinu, v rámci jehož programů jsem docházela do nemocnice na dětské oddělení, ODN a doučovala jsem. Zajímám se především o problematiku závislostí.

 

Bc. Adam Gregorovič

Jsem studentem prvního ročníku magisterského studia psychologie na FSS Masarykovy univerzity. V rámci studia jsem absolovoval kurz internetového poradenství a profiluji se v klinické psychologii a psychoterapii. Jako dobrovolník jsem pomáhal v Domově Horizont Kyjov. Nyní působím jako dobrovolník v rámci projektu SPOLU na oddělení dětské a dorostové psychiatrie. V budoucnu bych se chtěl věnovat poradenství a psychoterapii.

 

Martina Sciranková    

Studuji psychologii magisterského stupne na FSS Masarykovy univerzity v Brne s profilací klinická psychologie a psychoterapie. Během studia jsem absolvovala kurz internetového poradenství a mnoho jiných poradensky a terapeuticky orientovaných kurzů, zaměřených na psychologickou pomoc lidem. Mou oblastí zájmu je především studium mezilidských, partnerských vztahů a osobnostní rozvoj lidí. Momentálně se zaměřuji na rozvoj vlastních dovedností v oblasti psychologie a terapie, a to prostřednictvím dobrovolnické praxe na klinikách a v psychologických poradnách.     

 

Mentor / mentorka

Mgr. Viera Kratkoczka

Absolventka magisterského studia jednooborové psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně a aktuálně studentka doktorského studia stejné fakulty, se zaměřením na partnerské vztahy. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku zaměřeného na řešení, neustále se vzdělávám, navštěvuji kurzy, workshopy, výcviky, mám absolvovaný kurz internetového poradenství. Pracuji jako psycholožka v oblasti léčby závislosti s klienty ve výkonu trestu nebo po propuštění, část týdnu působím ve své soukromé terapeutické praxi, kde se setkávám také s problematikou partnerských a jiných vztahů ale i otázkou sebevědomí, seberozvoje, duševního zdraví. Internetové poradenství vnímám jako první pomoc pro lidi v náročné situaci.  

 

Mgr. Markéta Dostálová-Bystřinová

Jsem absolventkou magisterského studia psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně. Na bakalářském stupni jsem studovala spolu s psychologií i sociologii. Mám za sebou praxe ve zdravotnictví, v oblasti psychologie práce, v charitativní organizaci Naděje, v manželské a rodinné poradně a v pedagogogicko-psychologické poradně. Absolvovala jsem nácvikovou skupinu vedení rozhovoru pod supervizí gestalt terapeuta, ochutnávku tanečně-pohybové terapie, kurz internetového poradenství a roční výcvik Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii v Daletu. Mám pracovní zkušenosti s poradenstvím poskytovaným osobám řešícím osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a osobám ohroženým domácím násilím. Nyní se věnuji práci s osobami s chronickým duševním onemocněním, tělesným a mentálním postižením, kterým pomáhám zvýšit jejich dovednosti, samostatnost, soběstačnost a schopnosti pro případné pracovní uplatnění. Snažím se stále pracovat jak na osobním, tak i na profesním seberozvoji, ke kterému mi právě pomáhá i působení v této internetové poradně.    

 

Mgr. Jana Trčková

Vystudovala jsem magisterský obor Psychoterapeutická studia na FSS MU v Brně. Působím ve své soukromé poradenské praxi, ve které se věnuji psychoterapii, terapii poruch učení a chování u dětí a dospělých. Organizuji také encounterovou skupinu. Sama jsem absolvovala 5letou encounterovou skupinu, výcvik v telefonické krizové intervenci, roční kurz INPP terapie neuro-motorické nezralosti a další. Od roku 2012 jsem frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Přístupu zaměřeném na člověka a zároveň aktivní členkou občanského sdružení Institut psychoterapie a socioterapie.    


Mgr. et Bc. Petra Nekulová (rozená Šimková)

Vystudovala jsem psychologii na FSS MU a speciální pedagogiku na PdF MU. V rámci studia jsem se setkala s oblastí pedagogicko-psychologického poradenství, klinické psychologie či manželského poradenství. Absolvovala jsem kurz Základů internetového poradenství, Krizové intervence, Psychiatrického minima, Motivačních rozhovorů či Kids Skills. Pracuji především s dětmi a dospívajícími a jejich rodiči s nejrůznějšími problémy v učení a chování v rámci ambulantního střediska výchovné péče. Mám však zkušenost také s prací školního psychologa na základní a střední škole či s lektorováním programů primární p revence. V poslední době jsem však především mámou na plný úvazek.

 

Mgr. Kateřina Hložánková

Jsem absolventkou magisterského oboru Psychoterapeutická studia na katedře psychologie na FSS, na bakalářském stupni jsem absolvovala dvouoborové studium Psychologie - Žurnalistika a mediální studia. V roce 2014 jsem prošla kurzem Internetového poradenství v rámci výuky, které se stalo jednou z oblastí mého profesního zájmu. Dále jsem absolventkou kurzu kompletní krizové intervence, jehož součástí je také internetové poradenství. V současné době se věnuji praxi na Modré lince. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku zaměřeného na řešení.    

 

Mgr. Lucie Felgrová

Nedávno jsem dokončila magisterské studium psychologie na FSS MU. Na bakalářském stupni studia na stejné fakultě byla mým druhým oborem vedle psychologie genderová studia. Absolvovala jsem praxe na psychiatrickém a psychoterapeutickém oddělení, v manželské a rodinné poradně, v pedagogicko-psychologické poradně, ve školním poradenském pracovišti a u hasičského záchranného sboru (psychologická služba). Mimo školní praxe jsem byla také na stáži v Krizovém a Intervenčním centru organizace Spondea. Již během studia jsem absolvovala roční výcvik krizové intervence v systemickém přístupu, jehož součástí byla i telefonická a internetová krizová intervence. Kurz internetového poradenství na FSS MU poté prohloubil můj zájem o tuto formu poradenství a přivedl mě k práci v této poradně, kde působím od léta 2015. Momentálně pracuji jako školní psycholožka na základní škole, v budoucnosti bych se chtěla věnovat zejména psychoterapii dospělých a proto nastupuji do pětiletého psychoterapeutického výcviku.

 

Metodická konzultantka

Mgr. Šárka Licehammerová

Působím jako psycholožka a psychoterapeutka ve Společnosti Podané ruce a jsem studentskou doktorského programu Sociální psychologie na FSS MU. Pracuju také jako konzultantka na Modré lince. Absolvovala jsem výcvik v Komplexní krizové intervence včetně telefonické krizové intervence a výcviku v internetovém poradenství, psychoterapeutický výcvik v satiterapii a řadu dalších kurzů.

 

Garant

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Psycholog s psychoterapeutickým vzděláním (výcvik SUR a transakční analýza). Od roku 2005 působí jako vedoucí Katedry psychologie FSS MU, kde rovněž vyučuje. V roce 2007 zde založil navazující magisterské studium v oboru psychoterapie. Dlouhodobě se věnuje internetovému poradenství a píše o něm v současné době publikaci (s Klárou Kolofíkovou). Více informací o něm naleznete ZDE.

 

Mgr. Zuzana Šilhanová
Pracuji jako psycholožka v Nemocnici Milosrdných bratří, v psychologické ambulanci Remedis, a provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi. Praxi v internetovém poradenství jsem získala v drogové internetové poradně Extc.cz a také na Modré lince. Absolvovala jsem množství kurzů a výcviků, např. v krizové intervenci, v internetovém poradenství,  komplexní psychoterapeutický výcvik a další. 

V poradně jsem působila od jejího vzniku do jara 2016, jako mentor a lektor kurzů internetového poradenství.

 

Externí supervize

PhDr. Andrea Lásková

Mgr. Michal Horák

 

Organizační podpora

Mgr. Ondřej Ostrovský

Na FSS jsem vystudoval obor Psychologie a v současnosti zde působím jako doktorandský student. Mou oblastní zájmu jsou závislosti, především pak problémové hazardní hraní. Kromě toho pracuji od srpna 2014 jako psycholog/terapeut ve Středisku následné péče Point14 (Plzeň), od roku 2016 i jako vedoucí programu. Cílovou skupinou našeho Střediska jsou závislí lidé a jejich blízcí. Od roku 2015 jsem frekventantem sedmiletého terapeutického výcviku Gestalt Studia.

Byl jsem jedním z těch, kteří měli možnost být u zrodu projektu Internetové poradny FSS v roce 2013 a bezmála 2,5 roku jsem byl její součástí v roli odpovídajícího. Po krátké pauze jsem se do rodiny Internetové poradny FSS vrátil v organizační roli, v níž působím dosud.

Internetové psychologické poradenství vnímám jako prostor k získání důležitých informací, podpory, případně rad, jak naložit se situací, v níž si člověk rady. Věřím, že naše poradna slouží svému účelu. O to, aby tomu tak bylo, se snaží všichni členové týmu, včetně mě.